direct naar inhoud van 1.3 Vigerend bestemmingsplan
Plan: Bedafseweg 8, Vorstenbosch
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1721.BPBedafseweg-vg01

1.3 Vigerend bestemmingsplan

Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan "Buitengebied Bernheze" (NL.IMRO.1721.BPBuitengebied-vg01) vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 26-06-2012.

Onderstaande afbeelding geeft een uitsnede van de vigerende plankaart. De ligging van het plangebied is aangegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.1721.BPBedafseweg-vg01_0003.jpg"

uitsnede plankaart bestemmingsplan Buitengebied Bernheze

De volgende bestemmingen zijn relevant voor onderhavig plan:

 • 'Agrarisch';
 • 'Waarde - Archeologie 2' (dubbelbestemming).

Daarnaast zijn de volgende aanduidingen op de plankaart van toepassing:

 • bouwvlak;
 • aanduiding 'intensieve veehouderij';
 • aanduiding 'twee bedrijfswoningen toegestaan';
 • gebiedsaanduiding 'milieuzone - 1000m kernen';
 • gebiedsaanduiding 'reconstructiewetzone - extensiveringsgebied';
 • gebiedsaanduiding 'wro-zone - recreatie-ontwikkelingsgebied';
 • gebiedsaanduiding 'wro-zone - woonwerkontwikkelingsgebied.

Voorliggend wijzigingsplan voorziet in het verwijderen van de aanduiding 'intensieve veehouderij'. De benodigde ruimtelijke ingrepen voor de recreatieve nevenactiviteit worden via een separate procedure mogelijk gemaakt. In het vigerende bestemmingsplan is in artikel 29 een algemene wijzigingsbevoegdheid opgenomen:

"29.1 Wijzigingsbevoegdheid

29.1.1 Algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en:

 • a. nadere aanduidingen met betrekking tot de functie van de verbeelding verwijderen of wijzigen in een andere nader te bepalen aanduiding;
 • b. bestemmingsgrenzen met max. 5 m. verschuiven.

29.1.2 Afwegingskader

Ter beoordeling van de toelaatbaarheid van de in 29.1.1 genoemde wijzigingsregels vindt een evenredige belangenafweging plaats, waarbij betrokken worden:

 • a. de mate waarin waarden, die het plan beoogt te beschermen, kunnen worden geschaad;
 • b. de mate waarin de belangen van gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende gronden worden geschaad;
 • c. de mate waarin de uitvoerbaarheid, waaronder begrepen de milieutechnische-, de waterhuishoudkundige-, de archeologische-, de ecologische-, de verkeerstechnische toelaatbaarheid en de stedenbouwkundige inpasbaarheid is aangetoond."

Er wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid in 29.1.1 onder a, ten behoeve van het verwijderen van de nadere aanduiding 'intensieve veehouderij'.

Ad 29.1.2, sub a.
Binnen het plangebied ligt de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2'. Voorliggende wijziging betreft het verwijderen van de aanduiding 'intensieve veehouderij'. Hierdoor worden geen archeologische waarden geschaad. Aan de voorwaarde wordt voldaan.

Ad 29.1.2, sub b.
Een intensieve veehouderij zal na de wijziging niet langer mogelijk zijn op deze locatie. Gebruikers en/of eigenaren van de aanliggende gronden hebben geen belangen die hierdoor geschaad worden. Voor de directe omgeving is juist sprake van een verbetering van de woon- en leefomgeving ten opzichte van de huidige situatie. Er wordt voldaan aan deze voorwaarde.

Ad 29.1.2, sub c.
In hoofdstuk 5 worden de uitvoeringsaspecten toegelicht, waaronder begrepen de milieutechnische, waterhuishoudkundige, archeologische en ecologische effecten van het plan. Het plan heeft geen negatieve invloed op deze aspecten, maar kent eerder positieve gevolgen door een verbetering van de woon- en leefomgeving. De wijziging maakt geen ruimtelijke ingrepen mogelijk. Ook stedenbouwkundig en verkeerstechnisch heeft de omzetting van een varkenshouderij naar een agrarisch bedrijf geen impact. Aan de voorwaarde wordt voldaan.

Conclusie

Onderhavig wijzigingsplan voldoet aan de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid in het vigerende bestemmingsplan.