direct naar inhoud van 5.2 Waarden
Plan: Bedafseweg 8, Vorstenbosch
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1721.BPBedafseweg-vg01

5.2 Waarden

5.2.1 Archeologie

Conform het bepaalde in artikel 38a van de Monumentenwet 1988 moet bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden worden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische monumenten.

Analyse
Binnen het plangebied ligt de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2'. Als gevolg van voorliggend wijzigingsplan worden geen nieuwe bouwmogelijkheden gecreƫerd die de bodem kunnen verstoren. Er worden dus ook geen mogelijke archeologische waarden geschaad.

Conclusie
Het aspect archeologie vormt geen planologische belemmering voor het plan.

5.2.2 Cultuurhistorie

Conform het bepaalde in artikel 3.1.6 Bro moet bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden worden met de aanwezige cultuurhistorische waarden.

Analyse
Het plan leidt niet tot nieuwe bouwmogelijkheden die eventuele cultuurhistorische waarden zouden kunnen aantasten.

Conclusie
Het aspect cultuurhistorie vormt geen planologische belemmering voor het plan.

5.2.3 Flora en fauna

Ten behoeve van de bescherming van zeldzame of kwetsbare planten en dieren zijn twee wetten van toepassing. Middels de Natuurbeschermingswet 1998 worden waardevolle natuurgebieden beschermd. De Flora- en faunawet bevat een soortenbescherming.

Analyse
Het plangebied ligt niet binnen een beschermd gebied, zoals opgenomen in Natura 2000 en de ecologische hoofdstructuur. Wat betreft de zogenaamde 'externe werking' op Natura 2000-gebieden op enige afstand van het plangebied, kan gesteld worden dat er geen sprake kan zijn van een negatief effect. Door het verdwijnen van de varkenshouderij zal de ammoniakdepositie, die een negatief effect op natuurgebieden heeft, verminderen.

Conclusie
Het aspect flora en fauna vormt geen planologische belemmering voor het plan.