direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied Bernheze 2012-1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1721.BPBuitengebied1-vg02

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Buitengebied Bernheze 2012-1 met identificatienummer NL.IMRO.1721.BPBuitengebied1-vg02 van de gemeente Bernheze.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en bijlagen.

1.3 bed and breakfast:

een kleinschalige aan de overige functies ter plaatse ondergeschikte accommodatie voor uitsluitend logies en ontbijt en welke ten dienste staat aan de aanwezige hoofdactiviteit.

1.4 geurgevoelig object:

geurgevoelig object als bedoeld in de Wet geurhinder en veehouderij.

Voor het overige blijven de begrippen van het bestemmingplan 'Buitengebied Bernheze' vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 26 juni 2012, zoals onherroepelijk geworden bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 10 september 2014 (zaaknummer 201208940/1/R3) met planIDN NL.IMRO.1721.BPBuitengebied-oh01 van toepassing.

Artikel 2 Wijze van meten

De wijze van meten zoals bepaald in het bestemmingplan 'Buitengebied Bernheze' vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 26 juni 2012, en onherroepelijk geworden bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 10 september 2014 (zaaknummer 201208940/1/R3) met planIDN NL.IMRO.1721.BPBuitengebied-oh01 blijft van toepassing.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Aanpassing bestemmingsregels

De bestemmingsregels zoals bepaald in het bestemmingplan 'Buitengebied Bernheze' vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 26 juni 2012, en onherroepelijk geworden bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 10 september 2014 (zaaknummer 201208940/1/R3) met planIDN NL.IMRO.1721.BPBuitengebied-oh01 blijven van toepassing, met dien verstande dat:

 • A. Artikel 3 ('Agrarisch') als volgt wordt aangepast:
  • 1. Lid 3.1 wordt aangevuld met een sub u, dat als volgt luidt:

   "een recreatiewoning ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatiewoning uitsterfregeling', waarvoor geldt dat voor zover deze opstal gedurende een aaneengesloten periode van 1 jaar niet als permanente woning in gebruik is geweest, de betreffende opstal niet meer voor permanente bewoning mag worden gebruikt;"

  • 1. lid 3.2 onder 3.2.1 sub f wordt aangevuld met de zinsnede:

"en de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - teeltondersteunende voorziening 2'".

  • 1. lid 3.2 onder 3.2.2 sub e wordt aanvuld met de zinsnede:

   "in afwijking van het bepaalde in de tabel ten aanzien van overige teeltondersteunende voorzieningen geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - teeltondersteunende voorziening 2' dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 meter."
  • 2. Lid 3.2. onder 3.2.2. sub g wordt aangevuld met de bepaling die als volgt luidt.
   "Het bepaalde onder g is niet van toepassing op het perceel Hondstraat 25 te Vorstenbosch."
  • 3. Lid 3.5 onder 3.5.2 wordt aangevuld met een sub c, dat als volgt luidt:

   "c. functietype specifieke vorm van bedrijf - ambachtelijke kaas- en zuivelboerderij/bed and breakfast/culinair educatiecentrum en detailhandel in streekproducten
   1. de bed and breakfast functie is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bed & breakfast';
   2. het aantal kamers ten behoeve van de bed and breakfast functie bedraagt maximaal 4 en het aantal overnachtingsplekken in totaal maximaal 8;
   3. de vergaderaccommodatie en/of de horecafunctie zijn uitslutiend toegestaan ondergeschikt aan en ten dienste van de ambachtelijke kaas en zuivelmakerij;
   4. feesten en partijen zijn niet toegestaan."
  • 4. Lid 3.5 onder 3.5.3. wordt aangevuld met een sub i, dat als volgt luidt:

   "i. het gebruik van de gronden en opstallen voor geurgevoelige objecten voor zover gelegen ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geurzone'.
 • B. Artikel 5 ('Agrarisch met waarden - Landschappelijke, cultuurhistorische en/ of abiotische waarden') wordt als volgt aangepast:

  • 1. Lid 5.2, onder 5.2.2 sub d ten aanzien van erfafscheidingen wordt aangevuld met de bepaling die als volgt luidt.

"Met dien verstande dat uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – erfafscheiding 2' de bouwhoogte van de erfafscheiding ook vóór de voorgevelrooilijn max. 2 m. mag bedragen."

  • 1. Lid 5.5, onder 5.5.2 wordt aangevuld met een sub d, dat als volgt luidt:

   "d. functietype dierenpension met de aanduiding 'sb-die'
   1. Het hondenpension mag uitsluitend in bedrijf zijn als ter plaatse van de aanduiding:
   • 'specifieke bouwaanduiding - erfafscheiding 1' een erfafscheiding met een hoogte van 1 meter is opgericht en deze in stand wordt gehouden;
   • 'specifieke bouwaanduiding - erfafscheiding 2' een erfafscheiding met een hoogte van 2 meter is opgericht en deze in stand wordt gehouden;

2. Hondenspeelweides zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - speelweide honden'.
3. De onder 2. genoemde speelweides mogen uitsluitend als zodanig worden gebruikt indien rond deze speelweides een ondoorzichtige, geluidwerende afscherming (kier- en naaddicht met een oppervlaktegewicht van ten minste 10 kg/m2) is opgericht en mits deze afscherming in stand wordt gehouden.
4. De maximale oppervlakte van bebouwing die in gebruik mag zijn voor het huisvesten van dieren ten behoeve van het dierenpension mag niet meer bedragen dan 450 m2.

5. De afstand van een buitenverblijf voor honden of katten tot de gevel van een bestaande burgerwoning (zoals aanwezig ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan) mag niet minder bedragen dan 25 meter.

6. Parkeren ten behoeve van het halen en brengen van honden mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' plaatsvinden. Met dien verstande dat de parkeerplaatsen ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' uitsluitend mogen worden gebruikt als aan de westzijde van deze parkeerplaatsen direct grenzend aan deze parkeerplaatsen een geluidscherm met een hoogte van ten minste 2 meter is opgericht en dit geluidscherm in stand wordt gehouden."

 • C. Artikel 7 ('Agrarisch met waarden - Leefgebied Struweelvogels') als volgt wordt aangepast:

  • 1. lid 7.2 onder 7.2.1 sub e wordt aangevuld met de zinsnede:

"en de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - teeltondersteunende voorziening 2'".

  • 1. Lid 7.2 onder 7.2.2 sub e wordt aanvuld met de zinsnede:

"in afwijking van het bepaalde in de tabel ten aanzien van overige teeltondersteunende voorzieningen geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - teeltondersteunende voorziening 2' dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 meter."

 • D. Artikel 9 ('Natuur') als volgt wordt aangepast:

  Lid 9.5 onder 9.5.1. wordt aangevuld met een sub b, sub c en sub d, die als volgt luiden:

  "b. ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' op het perceel Meerstraat 44b te Heeswijk-Dinther geldt dat het kamperen ter plaatse uitsluitend is toegestaan ten behoeve van maximaal 4 mobiele caravans en dit niet langer dan gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 4 weken gedurende de periode van 1 april tot en met 31 oktober per kalenderjaar;
  c. ter plaatse van de aanduiding 'sportveld' op het perceel Meerstraat 44b te Heeswijk-Dinther geldt dat dit terrein uitsluitend gedurende de onder b genoemde periode als sportveld mag worden gebruikt;
  d. ter plaatse van de aanduiding 'recreatiewoning uitgesloten' is geen recreatiewoning toegestaan."
   
 • E. Artikel 18 (bestemming 'Waarde - Archeologie 1') als volgt wordt aangepast:
  • 1. lid 18.2 onder 18.2.1 wordt aangevuld met de volgende zin:
   "Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing indien naar oordeel van het bevoegd gezag op een andere wijze in voldoende mate is aangetoond dat redelijkerwijs geen behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn ter plaatse van het aangevraagde bouwwerk. Hiertoe wordt advies ingewonnen bij een senior-archeoloog."
  • 2. in lid 18.3, onder 18.3.3, wordt een nieuw sub d ingevoegd, dat als volgt luidt:

   "op andere wijze dan bedoeld onder c naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is aangetoond dat redelijkerwijs geen behoudenswaardige archeologische relicten aanwezig zijn;"

   De huidige subleden d, e en f worden hernoemd tot e, f en g.
 • F. Artikel 19 (bestemming 'Waarde - Archeologie 2') als volgt wordt aangepast:
  • 1. lid 19.2 onder 19.2.1 wordt aangevuld met de volgende zin:

   "Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing indien naar oordeel van het bevoegd gezag op een andere wijze in voldoende mate is aangetoond dat redelijkerwijs geen behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn ter plaatse van het aangevraagde bouwwerk. Hiertoe wordt advies ingewonnen bij een senior-archeoloog."
  • 2. in lid 19.3, onder 19.3.3, wordt een nieuw sub d ingevoegd, dat als volgt luidt:

   "op andere wijze dan bedoeld onder c naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is aangetoond dat redelijkerwijs geen behoudenswaardige archeologische relicten aanwezig zijn;"

   De huidige subleden d, e en f worden hernoemd tot e, f en g.
 • G. Artikel 20 (bestemming 'Waarde - Archeologie 3') als volgt wordt aangepast:
  • 1. lid 20.2 onder 20.2.1 wordt aangevuld met de volgende zin:

   "Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing indien naar oordeel van het bevoegd gezag op een andere wijze in voldoende mate is aangetoond dat redelijkerwijs geen behoudenswaardige archeologische waarden aanwezig zijn ter plaatse van het aangevraagde bouwwerk. Hiertoe wordt advies ingewonnen bij een senior-archeoloog."
  • 2. in lid 20.3, onder 20.3.3, wordt een nieuw sub d ingevoegd, dat als volgt luidt:

   "op andere wijze dan bedoeld onder c naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is aangetoond dat redelijkerwijs geen behoudenswaardige archeologische relicten aanwezig zijn;"

   De huidige subleden d, e en f worden hernoemd tot e, f en g.
 • H. In Bijlage 3 (Lijst van functieaanduidingen Agrarisch met waarden - Landschappelijke, cultuurhistorische en/ of abiotische waarde) wordt de Tabel functietype 'Bedrijf' als volgt aangevuld:

functie/aard van de bebouwing   Aanduiding   Afkorting  
dierenpension   specifieke vorm van bedrijf - dierenpension   sb-die  
hooi- en wagenberging   specifieke vorm van bedrijf - hooi/ en wagenberging   sb-hwb  

 • I. In Bijlage 6 (Lijst van functieaanduidingen Natuur) wordt de Tabel functietype 'Recreatie' als volgt aangevuld:

functie/aard van de bebouwing   Aanduiding   Afkorting  
sportveld   sportveld   spv  

 • J. In Bijlage 7 (Staat van niet-agrarische activiteiten en staat van recreatie en maatschappelijke doeleinden) wordt in de Tabel Niet-agrarische bedrijven de maatvoering voor het adres Maxend 55 in de kolom '(Bestaand) beb.opp (m2)' gesteld op 3.000 m2.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

De algemene regels zoals bepaald in het bestemmingplan 'Buitengebied Bernheze' vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 26 juni 2012, en onherroepelijk geworden bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 10 september 2014 (zaaknummer 201208940/1/R3) met planIDN NL.IMRO.1721.BPBuitengebied-oh01 blijven van toepassing,

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Het overgangsrecht zoals bepaald in het bestemmingplan 'Buitengebied Bernheze' vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 26 juni 2012, en onherroepelijk geworden bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 10 september 2014 (zaaknummer 201208940/1/R3) met planIDN NL.IMRO.1721.BPBuitengebied-oh01 blijft van toepassing.

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Buitengebied Bernheze 2012-1.