direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Buitengebied Bernheze 2012-1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1721.BPBuitengebied1-vg02

Toelichting

Op 28 mei 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied Bernheze 2012-1 vastgesteld. Vervolgens is op 26 augustus 2015, de op basis van aanvullend akoestisch onderzoek aangevraagde milieuvergunning voor de locatie Laag Beugt 3c te Heeswijk-Dinther, door de Raad van State vernietigd. Vanwege onder meer het ontbreken van onderzoek naar de akoestische effecten van blaffende honden op de parkeerplaats.

Inmiddels is een nieuwe berekening met aanvulling voor piekgeluid op de parkeerplaats uitgevoerd, zie bijlage 3. Daaruit blijkt dat met het realiseren van 5 parkeerplaatsen voor het halen en brengen van honden en het plaatsen van een geluidsscherm achter de woning 3c (zie nieuwe inrichtingstekening in bijlage 4), er geen sprake meer is van akoestische hinder als gevolg van piekgeluiden.

Om de voorgestelde aanpassingen ook planologisch mogelijk te maken, is het op 28 mei 2015 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Bernheze 2012-1 aangepast en is de gemeenteraad voornemens een nieuw vaststellingsbesluit te nemen dat uitsluitend ten aanzien van de locatie Laag Beugt 3c is gewijzigd.

Na het nemen van een nieuw vaststellingsbesluit door de gemeenteraad zal de gemeente de Raad van State hiervan op de hoogte stellen en tegelijkertijd ook het besluit publiceren. Aanvrager zal vervolgens zo spoedig mogelijk een melding Activiteitenbesluit indienen. De gemeente is voornemens (met instemming van aanvrager) om een besluit met aanvullende maatwerkvoorschriften, zoals een verhoogd geluidscherm, gedragsregels - zoals het beperken van het gebruik van het parkeerterrein tot bepaalde tijden gedurende de dagperiode - en een maximaal geluidsniveau van 45 dB(A) op de gevel van de buren, te nemen. Het ontwerpbesluit zal daarna ter inzage worden gelegd.

Hoofdstuk 1 Inleiding

Bij besluit van 26 juni 2012 heeft de raad van de gemeente Bernheze het bestemmingsplan "Buitengebied Bernheze" vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan zijn beroepen aangetekend. Op 10 september 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder te noemen "Afdeling") een uitspraak gedaan. Daarbij is een aantal onderdelen van het plan vernietigd. De onherroepelijke versie van het bestemmingsplan is inmiddels op ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerd. Verder heeft de Afdeling aangegeven dat een aantal onderdelen binnen een termijn van 26 weken moet worden gerepareerd. De voorliggende herziening voorziet in deze door de Afdeling opgelegde reparatie.

Enkele onderdelen worden niet in deze herziening meegenomen, omdat deze niet binnen de 26 weken termijn kunnen worden afgerond dan wel omdat ze buiten de uitspraak van de Afdeling vallen. Het gaat daarbij om de locatie Tipweg 15 en drie intensieve veehouderijbedrijven, waarvoor separate plannen worden opgesteld, alsmede de niet bestemde woning bij het hondenpension, die zal worden meegenomen in de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan buitengebied.

Een aantal andere onderdelen is reeds in de onherroepelijke versie verwerkt. In hoofdstuk 2 worden deze benoemd.

Hoofdstuk 2 Onherroepelijke versie 4 weken termijn

In haar uitspraak heeft de Afdeling aangegeven dat een aantal aspecten van de uitspraak binnen 4 weken moeten worden verwerkt in een onherroepelijke versie. Deze onherroepelijke versie is in oktober 2014 gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarin zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • Geschapt zijn de aanduidingen "milieuzone - 1000m kernen" en "milieuzone - 250m cluster woningen";
 • Geschrapt zijn de plandelen met de bestemming "Agrarisch" ter plaatse van de gronden die op de bij de Verordening 2012 behorende kaart "Ontwikkeling intensieve veehouderij" in een landbouwontwikkelingsgebied liggen;
 • Geschrapt zijn de plandelen met de dubbelbestemmingen "Waarde - Archeologie 1", "Waarde - Archeologie 2" en "Waarde - Archeologie 3", voor zover die zijn toegekend aan de ten tijde van de vaststelling van het plan bebouwde gronden binnen het bouwvlak op het perceel Koffiestraat 6 te Heeswijk-Dinther;
 • Geschrapt zijn de plandelen met de dubbelbestemmingen "Waarde - Archeologie 2" en "Waarde - Archeologie 3", voor zover die zijn toegekend aan de ten tijde van de vaststelling van het plan bebouwde gronden binnen de bouwvlakken:
  • 1. op het perceel Dintherseweg 8 te Nistelrode;
  • 2. op de percelen Boterweg 2 en Vorstenbosseweg 4a te Heeswijk-Dinther;
  • 3. op het perceel Molenhoeve 9a te Nistelrode;
  • 4. op het perceel Dintherseweg 42 te Loosbroek;
  • 5. op het perceel Kantje 37 te Nistelrode;
  • 6. op het perceel 't Broek 1-3 te Nistelrode;
  • 7. op het perceel Nistelrodesedijk 14 te Loosbroek;
  • 8. op het perceel Rukven 8 te Heeswijk-Dinther;
  • 9. op het perceel Berg- en Dalseweg 6a te Heeswijk-Dinther;
  • 10. op het perceel Jonkerstraat 5 te Nistelrode;
  • 11. op het perceel Jonkerstraat 10 te Nistelrode;
 • Geschrapt is het plandeel met de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 3", voor zover die is toegekend aan de ten tijde van de vaststelling van het plan bebouwde gronden binnen de bouwvlakken:
  • 1. op het perceel Dopheiweg 1 te Heeswijk-Dinther;
  • 2. op de percelen Bleekeseweg 7 en 9 te Vinkel;
  • 3. op het perceel Loosbroeksestraat 7 te Heesch;
  • 4. op het perceel Lange Kruisdelstraat 7 te Heeswijk-Dinther;
  • 5. op de percelen Oude Beemdseweg 3 en 3a te Heeswijk-Dinther;
  • 6. op het perceel Berkenvenseweg 1-1a te Heeswijk Dinther;
  • 7. op het perceel Langenbergsestraat 9 te Heeswijk-Dinther;
  • 8. op het perceel Wijststraat 16 te Heesch;
 • Geschrapt is de aanduiding "wro-zone - woonwerkontwikkelingsgebied" voor het bouwvlak ter plaatse van het perceel Molenhoeve 9a te Nistelrode;
 • Geschrapt is de aanduiding "wro-zone- recreatie-ontwikkelingsgebied" die is toegekend aan het bouwvlak voor het plandeel met de bestemming "Agrarisch met waarden - Leefgebied dassen" ter plaatse van het perceel Koffiestraat 6 te Heeswijk-Dinther. Hiervoor in de plaats is de aanduiding "wro-zone - woonwerkontwikkelingsgebied" toegevoegd.
 • Geschrapt is het plandeel met de bestemming "Agrarisch met waarden - Leefgebied struweelvogels" die is toegekend aan een deel van de gronden zoals nader aangeduid op de aan de uitspraak van de Afdeling gehechte kaart;
 • Geschrapt is het plandeel met de bestemming "Agrarisch", zonder de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - teeltondersteunende voorziening", ten zuidwesten van het perceel Poststraat 4 te Heeswijk-Dinther;
 • Geschrapt is artikel 3, lid 3.9, onder 3.9.1, onderdeel d, sub 6, van de planregels;
 • Geschrapt is artikel 5, lid 5.9, onder 5.9.1, onder c, sub 6, van de planregels.

Hoofdstuk 3 Herziening 2012-1


In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke onderdelen door de Afdeling vernietigd zijn en op welke wijze deze gerepareerd worden. Voorafgaand wordt opgemerkt dat tevens voor het perceel Watergat de nieuwe bestemming "Agrarisch" op de juiste wijze is verwerkt. Dit omdat de Afdeling de eerder toegekende bestemming heeft vernietigd.

Verder zijn de plandelen met de bestemming "Agrarisch" ter plaatse van de gronden die op de bij de Verordening 2012 behorende kaart "Ontwikkeling intensieve veehouderij" in een landbouwontwikkelingsgebied liggen en die in de 4 weken termijn geschrapt zijn, opnieuw aangeduid als landbouwontwikkelingsgebied.

Tevens is aangegeven in welke overweging(en) van de Afdeling het betreffende onderdeel besproken is en in welk deel van de beslissing de relevante vernietiging kan worden teruggevonden. Allereerst wordt ingegaan op enkele algemene zaken. Vervolgens vindt ten behoeve van de toegankelijkheid de bespreking per appellant plaats.

3.1 Aanpassingen inzake archeologie

 • a. Vernietigd zijn de artikelen 18, 19 en 20 van de planregels, voor zover niet is opgenomen dat het in lid 18.2, onder 18.2.1, lid 19.2, onder 19.2.1 en lid 20.2, onder 20.2.1 genoemde rapport onderscheidenlijk de in lid 18.3, onder 18.3.3, sub c, lid 19.3, onder 19.3.3, sub c, en lid 20.3, onder 20.3.3, sub c, genoemde onderzoeksplicht niet behoeft te worden opgesteld onderscheidenlijk uitgevoerd indien anderszins kan worden aangetoond dat redelijkerwijs geen behoudenswaardige archeologische relicten aanwezig zijn ter plaatse van de voorgenomen uitvoering van het bouwwerk onderscheidenlijk werken en/of werkzaamheden.
  In de vernietigde regeling was slechts geregeld dat de onderzoeksverplichtingen voor de omgevingsvergunning voor het bouwen en het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden alleen buiten beschouwing blijven indien de archeologische waarden in voldoende mate zijn vastgesteld. De Afdeling is van oordeel dat deze regeling onnodig beperkend is.

  In deze herziening wordt de aangehaalde regeling aangevuld met de door de Afdeling voorgestelde zinsnede.
 • b. Voor een aantal percelen waarbij aanpassingen hebben plaatsgevonden ten aanzien van de omvang van de archeologische dubbelbestemming in de 4 weken termijn (zie hoofdstuk 2) geldt dat er op basis van informatie die in de tussentijd ter beschikking is gekomen nog extra aanpassingen in omvang moeten worden doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn in de verbeelding aangebracht. Het betreft de volgende percelen:
  • 1. Dintherseweg 42 te Loosbroek;
  • 2. Koffiestraat 6 te Heeswijk-Dinther;
  • 3. Bleekseweg 7 en 9 te Vinkel;
  • 4. Berg en Dalseweg 6a te Heeswijk-Dinther;
  • 5. Loosbroeksestraat 7 te Heesch;
  • 6. Oude Beemdseweg 3 en 3a te Heeswijk-Dinther;
  • 7. Rukven 8 te Heeswijk-Dinther.

3.2 Appellant sub 2, Heibloem 4 te Nistelrode

Vernietigd is de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - hooi/ en wagenberging' voor het plandeel met de bestemming "Agrarisch met waarden - Landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden" aan de Heibloem te Nistelrode. De reden voor vernietiging is dat de betreffende aanduiding niet in bijlage 3 bij de planregels is opgenomen en dat er dus ook geen beschrijving is voor deze aanduiding. Aan de aanduiding komt dan ook geen betekenis toe (zie overwegingen 211 t/m 212 en de beslissing onder III.A.hh).

In deze herziening is de aanduiding opnieuw opgenomen op de verbeelding en tevens toegevoegd met een omschrijving aan bijlage 3 bij de planregels.

3.3 Appellant sub 4, locatie Dintherseweg 42 te Loosbroek

De vernietiging heeft betrekking op de regels inzake archeologie (zie overwegingen 3.4, 84 en 84.1 en de beslissing onder III.A.c). Voor de verdere bespreking wordt verwezen naar paragraaf 3.1.

3.4 Appellant sub 5, locatie Koffiestraat 6 te Heeswijk-Dinther

De vernietiging heeft betrekking op de regels inzake archeologie (zie overwegingen 3.4 en 98 t/m 98.5 en de beslissing onder III.A.c). Voor de verdere bespreking wordt verwezen naar paragraaf 3.1.

Hier is de aanduiding "wro-zone - woonwerkontwikkelingsgebied" toegevoegd.

3.5 Appellant sub 6, locatie Heideweg 4a te Loosbroek

Vernietigd zijn het plandeel met de bestemming "Agrarisch" en de aanduiding "recreatiewoning" op het perceel Heideweg 4a te Loosbroek. De reden is erin gelegen dat het hier een voormalige recreatiewoning betreft, die al langere tijd permanent bewoond wordt. Het hernieuwd onder het overgangsrecht brengen van deze functie is slechts toegestaan indien er een gerechtvaardigde verwachting bestaat dat het gebruik binnen de plantermijn zal worden beëindigd. Daarvan is in dit geval geen sprake (zie overweging 38 t/m 38.6 en de beslissing onder III.A.f).

Gelet op het feit dat hier sprake is van een langdurig gebruik voor permanente bewoning en er geen zicht is op beëindiging gedurende de planperiode, wordt voor deze situatie een uitsterfregeling opgenomen. De reden is dat de woning zich op een locatie bevindt die niet wenselijk is. Omdat de gemeente echter niet voornemens is om actief het gebruik ter plaatse te beëindigen is ervoor gekozen om een uitsterfregeling op te nemen. Op de verbeelding wordt daartoe de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - recreatiewoning uitsterfregeling. In de planregels wordt aangegeven dat wanneer de recreatiewoning gedurende een termijn van 1 jaar niet meer permanent wordt bewoond, het recht vervalt om dit pand nog permanent te bewonen.

3.6 Appellant sub 7, en anderen, locaties Boterweg 2, Vorstenbosseweg 4a en Justitieweg te Heeswijk-Dinther

 • a. De vernietiging heeft betrekking op de regels inzake archeologie (zie overwegingen 3.4 en 57 t/m 57.4 en de beslissing onder III.A.c). Voor de verdere bespreking wordt verwezen naar paragraaf 3.1.
 • b. Vernietigd is de aanduiding "aantal bedrijfswoningen = 0" voor het plandeel met de bestemming "Agrarisch met waarden - Leefgebied dassen" aan de Vorstenbosseweg 4a te Heeswijk-Dinther. De Afdeling overweegt daartoe dat er een legaal gebouwde bedrijfswoning aanwezig is. De raad heeft in het vaststellingsbesluit ook aangegeven deze bedrijfswoning te zullen bestemmen. In het bestemmingsplan is dit echter niet opgenomen. Reden om het plan op dit onderdeel te vernietigen (zie overwegingen 56 t/m 56.4 en de beslissing onder 3.A.i.1).

  In deze herziening is op de verbeelding aangegeven dat ter plaatse 1 bedrijfswoning is toegestaan overeenkomstig de feitelijke situatie.

 • c. Vernietigd is het plandeel met de bestemming "Agrarisch met waarden - Leefgebied struweelvogels" op de percelen aan de Justitieweg te Heeswijk-Dinther, kadastraal bekend gemeente Heeswijk, sectie F, nummers 46, 47, 990 en 1107, voor zover hieraan niet de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - teeltondersteunende voorziening" is toegekend. Voor het perceel is voor de vaststelling van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning verleend voor het aanbrengen van permanente teeltondersteunende voorzieningen met een maximale bouwhoogte van 2 meter. Nu hier sprake is van een legale situatie waarbij geen concreet zicht is op verwijdering, hadden de teeltondersteunende voorzieningen positief moeten worden bestemd (zie overwegingen 59 t/m 59.4 en de beslissing onder 3.A.i.2).

  In deze herziening worden de teeltondersteunende voorzieningen positief bestemd. Daartoe is op de verbeelding een specifieke aanduiding opgenomen en zijn de regels aangevuld dat de teeltondersteunende voorzieningen ter plaatse niet hoger mogen zijn dan 2 meter.
 • d. Vernietigd zijn de plandelen met de dubbelbestemmingen "Waarde - Archeologie 2" en "Waarde - Archeologie 3", voor zover die zijn toegekend aan de ten tijde van de vaststelling van het plan bebouwde gronden binnen de bouwvlakken op de percelen locaties Boterweg 2 en Vorstenbosseweg 4a te Heeswijk-Dinther Zie overwegingen 57 t/m 57.2 en de beslissing onder 3A.i.3).

  In deze herziening zijn de bouwvlakken niet langer voorzien van archeologische dubbelbestemmingen.

3.7 Appellant sub 8, Vorstenbosseweg 10a te Heeswijk-Dinther

Aan de gronden waarvoor de aanduiding is geschrapt in de 4 weken termijn is nu de aanduiding landbouwontwikkelingsgebied toegevoegd.

3.8 Appellant sub 9, en anderen, locatie Tipweg 15 te Vorstenbosch

Vernietigd is het plandeel met de bestemming "Agrarisch" ter plaatse van het perceel Tipweg 15 te Vorstenbosch. Ter plaatse bestaat een voldoende concreet initiatief voor het oprichten van een manege (verplaatsing). De raad had dit bij de vaststelling van het bestemmingsplan moeten betrekken. Nu dit niet is gebeurd, kan de regeling op dit punt niet in stand blijven (zie overwegingen 50 t/m 52 en de beslissing onder III.A.h).

Dit onderdeel is niet in deze herziening meegenomen. Besloten is voor deze locatie een separate procedure te doorlopen. Een en ander is met de initiatiefnemer besproken.

3.9 Appellant sub 10, locatie 't Broek 1-3 te Nistelrode

Vernietigd is de aanduiding "bouwvlak" die is toegekend aan het plandeel met de bestemming "Agrarisch" ter plaatse van het perceel 't Broek 1-3 te Nistelrode. De ondernemer had verzocht om een ruimer bouwvlak (2,5 ha) voor de uitbreiding van zijn veehouderij. De gemeente heeft onvoldoende gemotiveerd waarom aan dit verzoek niet is meegewerkt (zie overwegingen 111 t/m 111.9 en de beslissing onder III.A.p.1).

Dit onderdeel is niet in deze herziening meegenomen. Besloten is voor deze locatie een separate procedure te doorlopen. Het betreffende plan is op 12 maart 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

3.10 Appellant sub 12, locatie Laag Beugt 3c te Heeswijk-Dinther

Vernietigd is de functieaanduiding "specifieke vorm van bedrijf - hondenpension" die is toegekend aan het bouwvlak voor het plandeel met de bestemming "Agrarisch met waarden - Landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden" ter plaatse van het perceel Laag Beugt 3c te Heeswijk-Dinther. De Afdeling is van oordeel dat nergens uit blijkt van welk omgevingstype (rustige woonwijk of gemengd gebied) is uitgegaan voor de beantwoording of de vestiging van een hondenpension - in afwijking van de in de VNG-brochure "Bedrijven en milieuzonering" opgenomen richtafstanden - aanvaardbaar is. Het is niet duidelijk of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor omwonenden. De afstanden wijken af van de richtafstanden van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering. Ondanks dat heeft er geen deugdelijk geuronderzoek plaatsgevonden. Er ligt weliswaar een geluidrapport (opgesteld na de vaststelling), maar de daarin opgenomen randvoorwaarden zijn niet planologisch gewaarborgd. Bovendien staat niet vast dat in het akoestisch onderzoek, wat betreft het geblaf van honden, is uitgegaan van een representatieve bedrijfssituatie. (zie overwegingen 165 t/m 165.7 en de beslissing onder III.A.z).

In deze herziening is het pension bestemd als dierenpension. Uit de in bijlage 1 opgenomen ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende oplegnotitie (bijlage 2) en akoestische rapportage (bijlage 3) blijkt dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat mits er een aantal maatregelen wordt getroffen. Niet al deze maatregelen zijn ruimtelijk relevant en voor die maatregelen zal borging via de vergunning in het kader Wet milieubeheer plaatsvinden. De ruimtelijk relevante maatregelen zijn in het bestemmingsplan vastgelegd. Daartoe zijn in de planregels en op de verbeelding de volgende zaken opgenomen:

 • de speelweides zijn aangeduid op de verbeelding. In de gebruiksregels is opgenomen dat de hondenspeelweides uitsluitend ter plaatse van die aanduiding zijn toegestaan.
 • In de regels is aangegeven dat de speelweides uitsluitend mogen worden gebruikt indien rond de speelweides een ondoorzichtige, geluidwerende afscherming (kier- en naaddicht met een oppervlaktegewicht van ten minste 10 kg/m2) is opgericht en dat deze afscherming in stand moet worden gehouden (voorwaardelijke verplichting).
 • In de regels is verder bepaald dat het hondenpension uitsluitend in bedrijf mag zijn als op een deel van de perceelsgrens tussen Laag Beugt 3c en Laag Beugt 5 een erfafscheiding:
  • 1. met een hoogte van 1 meter is opgericht en in stand wordt gehouden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - erfafscheiding 1';
  • 2. met een hoogte van 2 meter is opgericht en in stand wordt gehouden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - erfafscheiding 2'. Deze bouwhoogte van de erfafscheiding mag ook vóór de voorgevelrooilijn maximaal 2 meter bedragen.

De situering van deze erfafscherming is op de verbeelding ingetekend en overgenomen van bijlage 4.

 • In de regels is verder bepaald dat de maximale oppervlakte van bebouwing die in gebruik mag zijn voor het huisvesten van dieren ten behoeve van het dierenpension niet meer mag bedragen dan 450 m2. Dit komt overeen met de oppervlakte van de stalruimte die wordt verbouwd ten behoeve van het pension. Vergroting van de dierenverblijven is hierdoor op basis van het bestemmingsplan niet mogelijk.
 • Ten slotte is in de regels vastgelegd dat de afstand van een buitenverblijf voor honden of katten tot de gevel van een bestaande burgerwoning (zoals aanwezig ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan) niet minder mag bedragen dan 25 meter.
 • Aanvullend is als gevolg van de vernieuwde vaststelling van het bestemmingsplan aan de regels toegevoegd dat het parkeren ten behoeve van het halen en brengen van honden uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' mag plaatsvinden. Met dien verstande dat de parkeerplaatsen ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' uitsluitend mogen worden gebruikt als aan de westzijde van deze parkeerplaatsen direct grenzend aan deze parkeerplaatsen een geluidscherm met een hoogte van ten minste 2 meter is opgericht en dit geluidscherm in stand wordt gehouden.

3.11 Appellant sub 13, locaties Vorstenbosseweg 9 en Vorstenbosseweg 6b te Heeswijk-Dinther

3.11 Appellant sub 13, locaties Vorstenbosseweg 9 en Vorstenbosseweg 6b te Heeswijk-Dinther

 • a. Vernietigd is de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - ambachtelijke kaas- en zuivelboerderij/bed en breakfast/culinair educatiecentrum en detailhandel in streekproducten" voor het plandeel met de bestemming "Agrarisch" voor het perceel Vorstenbosseweg 9 te Heeswijk-Dinther. De reden hiervoor is dat in het ontwerp van het bestemmingsplan nog sprake was van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf, ambachtelijke kaas en zuivelboerderij". Noch in het vaststellingsbesluit, noch in de lijst van wijzigingen staat de gewijzigde aanduiding vermeld. Hiermee treedt strijdigheid met de rechtszekerheid op (zie overwegingen 147, 147.1 alsmede 149.1 en de beslissing onder III.v.1).

  In deze herziening is opnieuw opgenomen de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - ambachtelijke kaas- en zuivelboerderij/bed en breakfast/culinair educatiecentrum en detailhandel in streekproducten" voor het plandeel met de bestemming "Agrarisch" voor het perceel Vorstenbosseweg 9 te Heeswijk-Dinther. Uit de in bijlage 5 opgenomen ruimtelijke onderbouwing met bijbehorend geuronderzoek (bijlage 6) blijkt dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In de planregels en op de verbeelding zijn daartoe de volgende zaken vastgelegd:
  • 1. de situering van de bed & breakfast is op de verbeelding vastgelegd via een aanduiding. In de planregels is een definitie opgenomen voor de bed & breakfast. Verder is geregeld dat er maximaal 4 kamers mogen worden gebruikt voor de bed & breakfast functie en dat er niet meer dan 8 overnachtingsplekken zijn toegestaan.
  • 2. In de regels is bepaald dat de vergaderaccommodatie en de horecafunctie enkel zijn toegestaan ondergeschikt aan en ten dienste van de hoofdfunctie, zijnde de ambachtelijke kaas en zuivelmakerij. Feesten en partijen zijn uitgesloten.
  • 3. Binnen de 11 OUE/m3 geurcontour vanwege de aangrenzende veehouderij zijn geen geurgevoelige functies toegestaan.

 • b. Vernietigd is het plandeel met de bestemming "Agrarisch - Landbouwontwikkelingsgebied" aan de Vorstenbosseweg 6b te Heeswijk-Dinther, voor zover niet alle bestaande legale bebouwing binnen het bouwvlak is opgenomen. In de Nota van Zienswijzen was aangegeven dat het bouwvlak in overeenstemming met het verzoek in de zienswijze zou worden aangepast. De verbeelding blijkt hier echter niet op te zijn aangepast, zodat een nieuwe stal niet binnen het bouwvlak is opgenomen (zie overwegingen 148 t/m 149 en de beslissing onder III.v.2).

  De verbeelding is aangepast waarbij het bouwvlak is vergroot overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad.

3.12 Appellant sub 14, locatie Langenbergsestraat 9 te Heeswijk-Dinther

De vernietiging heeft betrekking op de regels inzake archeologie (zie overwegingen 3.4 en 193 t/m 195 en de beslissing onder III.A.c). Voor de verdere bespreking wordt verwezen naar paragraaf 3.1.

3.13 Appellant sub 16 (ZLTO)

De vernietiging heeft betrekking op de regels inzake archeologie (zie overweging 3.4 en de beslissing onder III.A.c). Voor de verdere bespreking wordt verwezen naar paragraaf 3.1.

3.14 Appellant sub 18, locatie Oude Beemdseweg 3/3a te Heeswijk-Dinther

De vernietiging heeft betrekking op de regels inzake archeologie (zie overwegingen 3.4 en 143 t/m 145 en de beslissing onder III.A.c). Voor de verdere bespreking wordt verwezen naar paragraaf 3.1.

3.15 Appellant sub 21, locatie Rukven 8 te Heeswijk-Dinther

 • a. De vernietiging heeft betrekking op de regels inzake archeologie (zie overwegingen 3.4 en 181 t/m 182 en de beslissing onder III.A.c). Voor de verdere bespreking wordt verwezen naar paragraaf 3.1.
 • b. Toegevoegd moet worden de aanduiding "bouwvlak" ter plaatse van bestaande bedrijfsbebouwing op het perceel Rukven 8 te Heeswijk-Dinther (zie overwegingen 180 t/m 180.3 en de beslissing onder III.b.II).

  Het bouwvlak ter plaatse is opgerekt zodat alle bestaande bedrijfsbebouwing hierbinnen komt te vallen.

3.16 Appellant sub 22, locatie Loosbroeksestraat 7 te Heesch

De vernietiging heeft betrekking op de regels inzake archeologie (zie overwegingen 3.4 en 135 t/m 136 en de beslissing onder III.A.c). Voor de verdere bespreking wordt verwezen naar paragraaf 3.1.

3.17 Appellant sub 24, locatie Wijststraat 16 te Heesch

Vernietigd is de functieaanduiding "agrarisch bedrijf" die is toegekend aan het bouwvlak voor het plandeel met de bestemming "Agrarisch met waarden - Landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden" ter plaatse van het perceel Wijstraat 16 te Heesch. Ter plaatse was in het bestemmingsplan de aanduiding 'agrarisch bedrijf' opgenomen. Feitelijk blijkt dat er een pension voor het stallen van ongeveer 36 paarden aanwezig is. Het gaat daarbij om een gebruiksgerichte paardenhouderij en dus niet om een agrarisch bedrijf (zie overweging 198.1.4 en de beslissing onder III.A.ee.1).

In deze herziening is het bedrijf bestemd overeenkomstig de feitelijke situatie, namelijk als gebruiksgerichte paardenhouderij.

3.18 Appellant sub 27, locatie Hondstraat 25 te Vorstenbosch

Vernietigd is artikel 3, lid 3.2, onder 3.2.2, onder g, van de planregels, voor zover dit artikel van toepassing is voor het perceel Hondstraat 25 te Vorstenbosch. De reden is erin gelegen dat het bestemmingsplan niet de mogelijkheid biedt om binnen het toegekende bouwvlak met een omvang van ongeveer 1 ha de bestaande bebouwing uit te breiden. Immers vanwege de ligging in een extensiveringsgebied is uitbreiding van bebouwing op grond van artikel 9.2, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Verordening 2012 niet toegestaan. Vaststaat dat appellant vóór 1 oktober 2010 een aanvraag om bouwvergunning voor het uitbreiden van de bedrijfsbebouwing had ingediend. Ter zitting heeft de raad te kennen gegeven dat hij gelet op de voorgeschiedenis bereid is om medewerking te verlenen aan een uitbreiding van de bedrijfsbebouwing binnen het toegekende bouwvlak en dat hij welwillend is het provinciebestuur te verzoeken of in dit geval een afwijking van artikel 9.2 van de Verordening alsnog mogelijk is. Gelet op dit standpunt van de raad is de Afdeling van oordeel dat het plan op dit punt niet met de daarbij vereiste zorgvuldigheid is vastgesteld (zie overweging 107.6 en de beslissing onder III.A.o).

Gelet op deze uitspraak is in het bestemmingsplan een bouwvlak van 1 ha opgenomen waarbinnen de bebouwing mag worden opgericht. Verder is in de planregels uitdrukkelijk toegevoegd dat artikel 3.2.2. onder g van de regels niet op dit bestemmingsplan van toepassing is.

3.19 Appellant sub 28, locatie nabij Poststraat 4 te Heeswijk-Dinther

Vernietigd is het plandeel met de bestemming "Agrarisch", zonder de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - teeltondersteunende voorziening", ten zuidwesten van het perceel Poststraat 4 te Heeswijk-Dinther. De reden is erin gelegen dat deze gronden niet zijn voorzien van een aanduiding 'bouwvlak' of 'specifieke vorm van agrarisch - teeltondersteunende voorziening'. Het oprichten van palen ten behoeve van vraatnetten en hagelkappen of ter ondersteuning van bomen met een hoogte van 4,5 meter dat wordt beoogd op deze locatie is niet toegestaan. Dit terwijl er inmiddels onherroepelijke vergunningen zijn voor het realiseren van palen met ijzeren bogen. Dit tot een hoogte van maximaal 2 meter en dus niet 4,5 meter (zie overwegingen 152 t/m 152.5 en de beslissing onder III.A.w).

In de herziening zijn de vigerende rechten overgenomen. Dit betekent dat teeltondersteunende voorzieningen tot een hoogte van 2 meter zijn toegestaan.

3.20 Appellant sub 31, locatie Kraaienweg 5 te Nistelrode

Vernietigd is het plandeel met de bestemming "Agrarisch met waarden - Leefgebied dassen" aan de Kraaienweg 5 te Nistelrode, voor zover niet alle bestaande legale gebouwen, bouwwerken en andere permanente voorzieningen binnen het bouwvlak zijn opgenomen. In de Nota beantwoording van de zienswijze heeft de gemeenteraad te kennen gegeven dat het bouwvlak zodanig zal worden aangepast dat het alle bestaande legale gebouwen, bouwwerken en andere permanente voorzieningen bevat. Dit is echter niet geschied, zodat tot vernietiging is overgegaan (zie overwegingen 216 t/m 216.2 en de beslissing onder III.jj).

In de herziening is het bouwvlak overeenkomstig de toezegging in de Nota beantwoording zienswijzen aangepast, zodat de betreffende voorzieningen binnen het bouwvlak liggen.

3.21 Appellant sub 32, Bosschebaan 3-5 te Loosbroek

Aan de gronden waarvoor de aanduiding is geschrapt in de 4 weken termijn is nu de aanduiding landbouwontwikkelingsgebied toegevoegd.

3.22 Appellant sub 33, locatie Lange Kruisdelstraat 7 te Heeswijk-Dinther

 • a. Vernietigd zijn de plandelen met de bestemming "Agrarisch" ter plaatse van de gronden die op de bij de Verordening 2012 behorende kaart "Ontwikkeling intensieve veehouderij" in een landbouwontwikkelingsgebied liggen. Het betreft de locatie Lange Kruisdelstraat 7 te Heeswijk-Dinther. De beperkingen voor intensieve veehouderijen zijn binnen de bestemming 'Agrarisch' verdergaand dan in de bestemming 'Agrarisch - Landbouwontwikkelingsgebied. De motivering voor de strengere regeling ontbreekt echter, zodat de regeling niet in stand kan blijven (zie overwegingen 6.4 en 138 t/m 138.3 en de beslissing onder III.A.b).

  In deze herziening hebben de locaties de bestemming "Agrarisch - Landbouwontwikkelingsgebied" gekregen. Hiermee wordt aangesloten op de provinciale Verordening ruimte 2012.
 • b. De vernietiging heeft betrekking op de regels inzake archeologie (zie overwegingen 3.4 en 139 t/m 139.4 en de beslissing onder III.A.c) (Voor de verdere bespreking wordt verwezen naar paragraaf 3.1.

3.23 Appellant 34, en anderen, locatie Heibloemsedijk 11a te Heeswijk-Dinther

 • a. Vernietigd is het plandeel met de bestemming "Agrarisch met waarden - Landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden" ter plaatse van het perceel Heibloemsedijk 11a voor zover de bestaande bebouwing aan de oostzijde ten onrechte niet geheel binnen het bouwvlak valt. Ook aan de zuidzijde valt een deel van de bebouwing en de verharding ten onrechte buiten het bouwvlak. (zie overweging 162.1.3 en de beslissing onder III.A.y).

  In de herziening is de maatvoering van het bouwvlak aangepast zodat alle bestaande legale bebouwing en verhardingen binnen het bouwvlak zijn gesitueerd.
 • b. Vernietigd is de maatvoeringsaanduiding "aantal bedrijfswoningen=1" voor het plandeel met de bestemming "Agrarisch met waarden - Landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden" ter plaatse van het perceel Heibloemsedijk 11a te Heeswijk-Dinther. Ter plaatse zijn 2 woningen bestaand legaal aanwezig. Deze dienen dan beide positief te worden bestemd (zie overwegingen 162.1 t/m 162.1.4 en 162.3 en de beslissing onder III.A.y).

  In de herziening zijn beide bedrijfswoningen positief bestemd overeenkomstig de feitelijke situatie.

3.24 Appellant sub 35, locatie Molenhoeve 9a te Nistelrode

Toegevoegd moet worden de aanduiding "bouwvlak" ter plaatse van een deel van de bestaande bebouwing op het oostelijke deel van het perceel Molenhoeve 9a te Nistelrode. In de Nota zienswijzen heeft de gemeenteraad aangegeven het bouwvlak te zullen aanpassen zodat alle bebouwing er binnen valt. Dit is echter niet gebeurd, zodat het plan vernietigd is op dit onderdeel (zie overwegingen 66 t/m 66.5 en de beslissing onder III.A.kk).

In de herziening is het bouwvlak zodanig uitgebreid dat alle bestaande legale bebouwing er binnen valt.

3.25 Appellant sub 40, locatie Jonkerstraat 5 te Nistelrode

De vernietiging heeft betrekking op de regels inzake archeologie (zie overwegingen 3.4 en 204 t/m 204.4 en de beslissing onder III.A.c). Voor de verdere bespreking wordt verwezen naar paragraaf 3.1.

3.26 Appellant sub 41, locatie 't Broek 8-10 te Nistelrode

Vernietigd is het plandeel met de bestemming "Agrarisch" op het perceel 't Broek 8-10 te Nistelrode, voor zover niet alle bestaande legale bebouwing binnen het bouwvlak is opgenomen. In de Nota zienswijzen heeft de gemeenteraad aangegeven het bouwvlak te zullen aanpassen zodat alle bebouwing er binnen valt. Dit is echter niet gebeurd, zodat het plan vernietigd is op dit onderdeel (zie overwegingen 47 t/m 47.1 en de beslissing onder III.A.g).

In de herziening is het bouwvlak zodanig uitgebreid dat alle bestaande legale bebouwing er binnen valt.

3.27 Appellant sub 42, locatie Jonkerstraat 10 te Nistelrode

De vernietiging heeft betrekking op de regels inzake archeologie (zie overwegingen 3.4 en 204.6 en de beslissing onder III.A.c). Voor de verdere bespreking wordt verwezen naar paragraaf 3.1.

3.28 Appellant sub 43, locatie Laag Beugt 3c te Heeswijk-Dinther

Is gelijk aan hetgeen is aangegeven bij appellant sub 12. Verwezen wordt dan ook naar paragraaf 3.10 van deze toelichting.

3.29 Appellant sub 44, locatie Zandkantsehoeve 1 te Heeswijk-Dinther

Vernietigd zijn de plandelen met de bestemmingen "Agrarisch met waarden - Landschappelijke, cultuurhistorische en/ of abiotische waarden" en "Agrarisch met waarden - Leefgebied dassen" ter plaatse van de dier- en tuinweide ten oosten van het perceel Zandkantsehoeve 1 te Heeswijk-Dinther. Reden hiervoor is dat het gebruik van het desbetreffende terrein als dier- en tuinweide niet in overeenstemming is met het voorheen geldende bestemmingplan en dat er ook geen onherroepelijke planologische basis bestaat voor dit gebruik. Ter zitting heeft de gemeenteraad verklaard dat niet is uitgesloten dat appellant sub 44 overlast ondervindt van het huidige gebruik van het terrein, aangezien het terrein grenst aan diens perceel. Volgens de gemeenteraad dient de mogelijke overlast nader te worden onderzocht en dient daarna een planologische afweging te worden gemaakt (zie overwegingen 157.2 t/m 157.6 en de beslissing onder III.A.x).

In deze herziening is het betreffende perceel opnieuw bestemd als dier- en tuinweide ('specfieke vorm van bedrijf - natuureducatie'). Uit de in bijlage 7 opgenomen ruimtelijke onderbouwing blijkt dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat. Wel is de omvang van het bouwvlak aanzienlijk verkleind op de verbeelding. Hierdoor wordt de bebouwing meer geconcentreerd. De functie op deze plek is aanvaardbaar.

3.30 Appellant sub 45, locatie Nistelrodesedijk 14 te Loosbroek

 • a. De vernietiging heeft betrekking op de regels inzake archeologie (zie overwegingen 3.4 en 175 en de beslissing onder III.A.c). Voor de verdere bespreking wordt verwezen naar paragraaf 3.1.
 • b. Vernietigd is de aanduiding "bouwvlak" voor het plandeel met de bestemming "Agrarisch" ter plaatse van het perceel Nistelrodensedijk 14 te Loosbroek. De gemeenteraad heeft onvoldoende gemotiveerd waarom geen medewerking is gegeven aan het opnemen van een groter bouwvlak in het bestemmingsplan (zie overwegingen 172 en de beslissing onder III.A.bb.1).

  Dit onderdeel is niet in deze herziening meegenomen. Besloten is voor deze locatie een separate procedure te doorlopen. Het betreffende plan is op 12 maart 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

3.31 Appellant sub 46, locatie Berkenvenseweg 1-1a te Heeswijk-Dinther

 • a. De vernietiging heeft betrekking op de regels inzake archeologie (zie overwegingen 3.4 en 168.5 t/m 169 en de beslissing onder III.A.c) Voor de verdere bespreking wordt verwezen naar paragraaf 3.1.
 • b. Vernietigd is de aanduiding "bouwvlak" voor het plandeel met de bestemming "Agrarisch" ter plaatse van het perceel Berkenvenseweg 1-1a te Heeswijk-Dinther. De gemeenteraad heeft onvoldoende gemotiveerd waarom geen medewerking is gegeven aan het opnemen van een groter bouwvlak in het bestemmingsplan.
  (zie overwegingen 167 en de beslissing onder III.A.aa.1).

  Dit onderdeel is niet in deze herziening meegenomen. Besloten is voor deze locatie een separate procedure te doorlopen. Het betreffende plan is op 12 maart 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

3.32 Appellante sub 49, locatie Maxend 55 te Nistelrode

 • a. Vernietigd is het plandeel met de bestemming "Agrarisch met waarden - Landschappelijke-, cultuurhistorische, en/of abiotische waarden" aan de Maxend 55 te Nistelrode, voor zover niet alle bestaande legale bebouwing binnen het bouwvlak is opgenomen. In de Nota van Zienswijzen heeft de gemeenteraad aangegeven dat het plan op dit onderdeel zou worden aangepast; dit is echter niet gebeurd (zie overwegingen 214 t/m 214.3 en de beslissing onder III.A.ii.1).

  In de herziening is het bouwvlak zodanig uitgebreid dat alle bestaande legale bebouwing er binnen valt overeenkomstig het standpunt van de gemeenteraad in de Nota van zienswijzen.
 • b. Vernietigd is het op het perceel Maxend 55 toegestane gezamenlijk oppervlak aan bedrijfsgebouwen van 2.504 m² in bijlage 7 van de planregels. Deze maat had op 3.000 m2 moeten worden gesteld overeenkomstig de Nota van zienswijzen (zie overwegingen 214 t/m 214.3 en de beslissing onder III.A.ii.2).

  In bijlage 7 is de maat van 3.000 m2 opgenomen overeenkomstig het standpunt van de gemeenteraad in de Nota van zienswijzen.

3.33 Appellant sub 50, locatie Meerstraat 44b te Heeswijk-Dinther

Vernietigd is het plandeel met de bestemming "Natuur" voor het perceel Meerstraat 44b (perceelnummer 941) te Heeswijk-Dinther. In de Nota van zienswijzen heeft de gemeenteraad bij de beantwoording te kennen gegeven dat de ter plaatse aanwezige recreatiewoning als zodanig is bestemd. In het verweerschrift heeft de gemeenteraad zich echter op het standpunt gesteld dat de toegekende aanduidingen 'bouwvlak' en 'recreatiewoning' op de verbeelding aan het verkeerde perceel zijn toegekend en dat deze aanduidingen ten behoeve van het vergunde vakantiechalet hadden moeten worden toegekend. Nu de gemeenteraad zich in zoverre op een ander standpunt heeft gesteld dan in het vaststellingsbesluit en niet is gebleken dat gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding hebben gegeven is de Afdeling van oordeel dat het bestreden besluit niet met de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid.
Daarnaast is in het bestemmingsplan het recreatief gebruik (plaatsen van 4 caravans en het gebruik als sportveld) voor de tweede keer onder het overgangsrecht gebracht zonder dat daarvoor een goede motivering is aangedragen. De gemeenteraad had moeten nagaan of er geen andere regeling in het plan had kunnen worden opgenomen (zie overwegingen 90 t/m 92 en de beslissing onder III.A.l).

In de herziening is de recreatiewoning als zodanig bestemd. Ook het recreatieve gebruik zal een positieve bestemming krijgen. In de regels zijn de mogelijkheden voor het plaatsen van 4 mobiele caravans en het gebruik als sportveld opgenomen. Dit gebruik voor het plaatsen van de mobiele caravans wordt voor een aaneengesloten periode van 4 weken gedurende de periode van 1 april tot met 31 oktober per kalenderjaar toegestaan. Voorts is ter plaatse van de locatie waar in het bestemmingsplan per abuis een aanduiding 'recreatiewoning' was opgenomen, deze nu komen te vervallen.

Uitvoerbaarheid

Het betreft hier een reparatie van het bestemmingsplan Buitengebied naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hieraan zijn behoudens de plankosten, geen andere kosten voor de gemeente verbonden.