direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Buitengebied Bernheze 2012-2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1721.BPBuitengebied2-vg01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

Bij besluit van 26 juni 2012 heeft de raad van de gemeente Bernheze het bestemmingsplan "Buitengebied Bernheze" vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan zijn beroepen aangetekend.

Op 10 september 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder te noemen "Afdeling") een uitspraak gedaan. Daarbij is een aantal onderdelen van het plan vernietigd. In de onherroepelijke versie van het bestemmingsplan is reeds een aantal onderdelen vernietigde onderdelen verwerkt. Daarnaast heeft de door de Afdeling opgedragen reparatie binnen 26 weken plaatsgevonden middels de vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied Bernheze 2012-1" op 28 mei 2015.

Vervolgens heeft de ABRvS op 22 juni 2016 uitspraak gedaan inzake de reparatie van het bestemmingsplan "Buitengebied Bernheze 2012-1" en is het bestemmingsplan aangepast, voor wat betreft de onderdelen die waren vernietigd en waarvoor de afdeling had voorzien, en opnieuw vastgesteld op 3 oktober 2016. Ook in deze uitspraak had de Afdeling de gemeente Bernheze echter opgedragen voor een aantal percelen aan de Justitieweg binnen 26 weken een nieuw besluit te nemen. In hoofdstuk 2 zal hier nader op worden ingegaan.

Deze 26 weken zijn inmiddels verstreken, zonder dat er een nieuw besluit is genomen, omdat er in eerste instantie gekozen was om te wachten op de uitspraak over een ander perceel, namelijk Laag Beugt 3c (Dierenpension). Deze uitspraak is echter voor de vierde keer met 6 weken verdaagd. Als gevolg daarvan is besloten niet meer op deze uitspraak te wachten en het bestemmingsplan voor de percelen aan de Justitieweg opnieuw vast te stellen. Onderhavige herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied Bernheze 2012-1" voorziet hierin.

Hoofdstuk 2 Herziening 2012-2

2.1 Aanpassingen in bestemmingsplan "Buitengebied Bernheze 2012-1"

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 10 september 2014 zijn in de herziening "Buitengebied Bernheze 2012-1" voor destijds appellant sub 7, en anderen, locaties Boterweg 2, Vorstenbosseweg 4a en Justitieweg te Heeswijk-Dinther (paragraaf 2.8 van de toelichting van de herziening "Buitengebied Bernheze 2012-1") de onderstaande aanpassingen doorgevoerd:

 • a. De vernietiging heeft betrekking op de regels inzake archeologie (zie overwegingen 3.4 en 57 t/m 57.4 en de beslissing onder III.A.c). Voor de verdere bespreking wordt verwezen naar paragraaf 3.1.
 • b. Vernietigd is de aanduiding "aantal bedrijfswoningen = 0" voor het plandeel met de bestemming "Agrarisch met waarden - Leefgebied dassen" aan de Vorstenbosseweg 4a te Heeswijk-Dinther. De Afdeling overweegt daartoe dat er een legaal gebouwde bedrijfswoning aanwezig is. De raad heeft in het vaststellingsbesluit ook aangegeven deze bedrijfswoning te zullen bestemmen. In het bestemmingsplan is dit echter niet opgenomen. Reden om het plan op dit onderdeel te vernietigen (zie overwegingen 56 t/m 56.4 en de beslissing onder 3.A.i.1).

  In deze herziening is op de verbeelding aangegeven dat ter plaatse 1 bedrijfswoning is toegestaan overeenkomstig de feitelijke situatie.

 • c. Vernietigd is het plandeel met de bestemming "Agrarisch met waarden - Leefgebied struweelvogels" op de percelen aan de Justitieweg te Heeswijk-Dinther, kadastraal bekend gemeente Heeswijk, sectie F, nummers 46, 47, 990 en 1107, voor zover hieraan niet de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - teeltondersteunende voorziening" is toegekend. Voor het perceel is voor de vaststelling van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning verleend voor het aanbrengen van permanente teeltondersteunende voorzieningen met een maximale bouwhoogte van 2 meter. Nu hier sprake is van een legale situatie waarbij geen concreet zicht is op verwijdering, hadden de teeltondersteunende voorzieningen positief moeten worden bestemd (zie overwegingen 59 t/m 59.4 en de beslissing onder 3.A.i.2).

  In deze herziening worden de teeltondersteunende voorzieningen positief bestemd. Daartoe is op de verbeelding een specifieke aanduiding opgenomen en zijn de regels aangevuld dat de teeltondersteunende voorzieningen ter plaatse niet hoger mogen zijn dan 2 meter.
 • d. Vernietigd zijn de plandelen met de dubbelbestemmingen "Waarde - Archeologie 2" en "Waarde - Archeologie 3", voor zover die zijn toegekend aan de ten tijde van de vaststelling van het plan bebouwde gronden binnen de bouwvlakken op de percelen locaties Boterweg 2 en Vorstenbosseweg 4a te Heeswijk-Dinther Zie overwegingen 57 t/m 57.2 en de beslissing onder 3A.i.3).

  In deze herziening zijn de bouwvlakken niet langer voorzien van archeologische dubbelbestemmingen.

2.2 Uitspraak Afdeling 22 juni 2016

Op 22 juni 2016 heeft de Afdeling uitspraak (zaaknummer 201505296/1 /R2) gedaan inzake de reparatie van het bestemmingsplan "Buitengebied Bernheze 2012-1". De uitspraak van de Afdeling is als bijlage 1 bijgevoegd.

Onderhavige herziening heeft uitsluitend betrekking op de percelen aan de Justitieweg, kadastraal bekend sectie F en nrs. 46, 47, 990 en 1107. Dit betreft het beroep van de appellant(en) zoals genoemd onder 6, behandeld als punt 30 en de beslissing onder nr. VI, zoals deeluitmakend van de uitspraak van de Afdeling.

Het beroep heeft betrekking op de in het reparatieplan aan artikel 7 ('Agrarisch met waarden - Leefgebied Struweelvogels') toegevoegde aanduiding “specifieke vorm van agrarisch – teeltondersteunende voorziening 2”, waarbij de maximale hoogte voor teeltondersteunende voorzieningen, conform de verleende vergunning, maximaal 2 m. mag bedragen. Zoals toegelicht in paragraaf 2.1 onder c.

Appellant heeft hier beroep tegen ingesteld omdat voor andere percelen met dezelfde aanduiding en ook gelegen binnen de Groenblauwe mantel, bijvoorbeeld het perceel grenzend aan Boterweg 2, wel een maximale hoogte van 4,5 meter is toegestaan, waarbij een beroep wordt gedaan op het gelijkheidsbeginsel.

De Afdeling heeft geoordeeld dat er geen redenen zijn om af te wijken van de algemene regels opgenomen voor percelen met de aanduiding “specifieke vorm van Agrarisch – teeltondersteunende voorzieningen” die ook in de Groenblauwe mantel zijn gelegen. Het beroep is derhalve gegrond verklaard en het plandeel wat hier op ziet is vernietigd en de gemeente is opgedragen binnen 26 weken het bestemmingsplan hiervoor te repareren.

2.3 Buitengebied Bernheze 2012-2

Als gevolg van de uitspraak dienen voor de percelen aan de Justitieweg, kadastraal bekend sectie F en nrs. 46, 47, 990 en 1107 de algemene regels voor bouwvlakken met de aanduiding “Specifieke vorm agrarisch - teeltondersteunende voorziening” (met bijbehorende maximale hoogte van 4,5 meter) te worden opgenomen.

De uitspraak heeft daarmee consequenties voor de verbeelding, die onderstaand beknopt uiteen zijn gezet.

Verbeelding:

 • Opnemen van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - teeltondersteunende voorziening" voor de percelen aan de Justitieweg te Heeswijk Dinther, kadastraal bekend gemeente Heeswijk, sectie F, nrs. 46, 47 en 1107.

Uitvoerbaarheid

Het betreft hier een reparatie van het bestemmingsplan "Buitengebied Bernheze 2012-1" naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hieraan zijn behoudens de plankosten, geen andere kosten voor de gemeente verbonden.